Švietimo tikslai ir turinys BritanijojeAnalizuojant Britanijos švietimo sistemą, galima išskirti nacionalinio lygio bendruosius ir konkrečiuosius švietimo tikslus. Prie bendrųjų tikslų priskiriamos dvi Britanijos švietimo perspektyvos:

  • kiek įmanoma išplėtoti visų Britanijos piliečių- jaunų ir senų- sugebėjimus, tiek jų pačių, tiek ir visos visuomenės labui;
  • užtikrinti mokymo permanentiškumą.

Šios bendrojo pobūdžio perspektyvų Jungtinės Karalystės švietimo perspektyvos sąlygoja konkrečius tikslus. Jie yra šie:

  • mokymo darbo efektyvumo kėlimas;
  • tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo stiprinimas;
  • pramonės ir edukacinių įstaigų ryšių plėtojimas;
  • talentingų vaikų bei vaikų iš etninių mažumų ugdymo problemų efektyvus sprendimas;
  • ikiprofesinio ir profesinio formalaus mokymo įstaigų tinklo plėtojimas socialiai remtinuose rajonuose;
  • aukštojo mokslo įstaigų bei pramonės institucijų bendradarbiavimo stiprinimas;
  • švietimo centrinių valdymo organų įtakos sferų plėtimas mokslo centruose, siekiant efektyvinti jų tiriamąjį bei edukacinį darbą;
  • rūpinimasis tolesnio formalaus ugdymo poviduriniojo mokslo institucijų veikla, siekiant užtikrinti švietimo sistemos permanentiškumą.

Ypač rūpinamasi egzaminų sistemos tobulinimu.

Visos Jungtinės Karalystės švietimo grandys dirba vadovaudamosios įvairiais Parlamento arba Karališkosios valdžios išleidžiamais dokumentais.

Ugdymo turinį koordinuoja Nacionalinė ugdymo programa (National Curriculum). Privalomojo mokymo etape turinio branduolį sudaro matematikos, anglų kalbos, gamtos mokslų, užsienio kalbų, meno, geografijos, istorijos ir fizinio lavinimo disciplinos. Privalomieji dalykai užima 75-80% viso mokymosi laiko.

Atsakomybė už ugdymo programos sudarymą ir jos praktinį įgyvendinimą Škotijoje tenka LEA ir mokyklų direktoriams. Šiam darbui vadovauja Škotijos švietimo skyrius. 14-16 metų mokinių mokymo programose akcentuojamos anglų kalba, matematika ir gamtos mokslai. 16-18 metų mokinimas skirta atskira mokymo programos dalis, apimanti lanksčią profesinių kursų sistemą. Ši programa įgyvendinama mokyklose arba koledžuose, dėstant tokias disciplinas kaip biznis ir vadyba, inžinerija ir kt.

Kiekvienam atskiram dalykui turi būti sudaromos specialios studijų programos, atitinkančios mokinių sugebėjimo ugdymo valstybinio lygio programą, sudarančią sąlygas mokiniams laisvai plėtoti įvairius savo talentus ir gabumus. Anglijoje ir Velse už ugdymo programos sudarymą ir darbo pagal jas organizavimą atsakingi mokyklų direktoriai. Ši programa turi būti suderinta su LEA ir jų vykdoma švietimo politika.

 

Britanijos vyriausybė, pripažindama būtinybę išugdyti mokinių sugebėjimus, atitinkančius šiuolaikinės pramonės ir biznio reikalavimus, ėmėsi įgyvendinti techninio ir profesinio ugdymo programą. Pagal šią programą, 14-18 metų mokiniai gali įsigyti bendrąjį techninį bei profesinį išsilavinimą ir atitinkamą valstybės pripažintą kvalifikaciją.

Copyright © 2024 Studentas All rights reserved.